STANOVY SPOLKU

Stanovy občanského spolku TREPKA 

čl. I  Název a sídlo, působnost a charakter spolek

 1. Název spolku je: spolek Trepka (dále jen ”spolek”); 
 2. Sídlem spolku je Sadová 331, 252 06 Davle; 
 3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky — celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;
 4. Charakter spolku:

Spolek je občanský spolek založený podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují občané, jejichž cílem je dosáhnout pozitivních změn v oblasti vzdělávání dětí a mládeže, ochraně přírody a životního prostředí a rozvoji občanské společnosti;

čl. II  Cíle činnosti

Cíle činnosti (náplň a formy činnosti):

 • organizování volnočasových aktivit pro děti, mládež a ostatní věkové skupiny
 • výchovně vzdělávací činnost pro děti, mládež a ostatní věkové skupiny
 • vytváření podmínek pro aktivní a smysluplné trávení volného času dětí, mládeže a ostatních věkových skupin a to organizovaně i neorganizovaně
 • organizování společenských a kulturních akcí k posílení vědomí občanské soudržnosti
 • zapojení dětí a mládeže do aktivit organizovaných obcí a dalšími občanskými iniciativami 
 • organizování činností zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • vytváření a realizace vlastních projektů pro podporu kulturní činnosti v regionu pro děti, mládež a ostatní věkové skupiny s odkazem na historické a přírodní dědictví regionu
 • ochrana životního prostředí 
 • ochrana přírody a krajiny
 • environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické
 • činnost v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
 • soustřeďování a poskytování informací
 • přispět k výraznější prezentaci obce (na www stránkách)

čl. III  Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být jen fyzická osoba (starší 15 let);
 2. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů spolku;
 3. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru;
 4. Členství zaniká               
 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
 • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
 • úmrtím člena spolku, zánikem spolku

5. Člen má právo

 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 • účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

6. Člen má povinnost

 • dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku; 
 • platit členské příspěvky;

 

čl. IV  Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby..
 2. Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak;
 3. Členskou schůzi svolá výbor spolku také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější;
 4. Členská schůze
 •  schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku
 • volí výbor spolku a revizora
 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
 • přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena;
 • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
 • stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku a výbor

 1. Výbor má 3 - 5 členů. (předseda,  místopředseda, pokladník, revizor, člen výboru) a je volen členskou schůzí  veřejnou volbou na období 1 roku. Ze svého středu volí předsedu spolku (ten může být volen i přímo členskou schůzí) a pokladníka. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro výbor o sudém počtu přítomných členů);
 2. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku. 
 3. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají výborem písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem spolku samostatně také pokladník spolku;

čl. V.  Revizor spolku

 1. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi;

čl. VI.  Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty, členské příspěvky a sbírky a budou používány na činnost spolku;  Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou nebo fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit;
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s cíli činnosti podle těchto stanov a rozpočtem spolku;
 3. Členové spolku mají nárok na odměny a náhrady za odvedenou práci ve prospěch spolku.. Návrh na výši odměny podává a schvaluje výbor spolku. Odměna je provedena formou „dohody o provedení práce“ popř. jinou formou dle zákoníku práce. Odměna je řádně zdaněna dle § 6 odstavce 1 zákona o daních z přijmu;
 4. Za hospodaření odpovídá výbor spolku, který výsledky hospodaření zveřejňuje ve výroční zprávě;
 5. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými předpisy;

 

čl. VII.  Majetek spolku

 1. Občanský spolek nabývá majetek do svého výlučného vlastnictví stejně jako ostatní fyzické a právnické osoby a mohou využít všech právních titulů nabývání vlastnictví;
 2. Členovi, který vystoupí z občanského spolku nevznikají žádné nároky na výplatu podílu hodnoty majetku;
 3. Člen se může podílet na majetku občanského spolku jen v případech upravených stanovami viz. článek VIII;

 

čl. VIII.  Okolnosti zániku spolku

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU